Kolejna aktualizacja cen:
0
8
1
5
Min./Sek.
Aktualnie nie masz żadnych produktów w koszyku.

~ Trwają prace konserwacyjne portalu. Zapraszamy na stronę www.bessergold.de ~

 

REGULAMIN SKLEPU BESSERGOLD.pl

 

 


 

 Dział I. Postanowienia ogólne
 

 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.bessergold.pl prowadzony jest przez spółkę BESSERGOLD GmbH [Sp. z o.o.] Oddział w Polsce., Plac Solny 16, 50-062 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000436638, NIP 1010005548, Tel +48 (0)71 - 346 13 88, Fax +48 (0)71 - 346 13 89, E-Mail kontakt@bessergold.pl, reprezentowaną przez zarząd w osobach: Jan Herskovic, Zbyněk Passer (dalej jako: „Właściciel”/ „Sklep”/ „Sprzedawca”).
 

2. Adres głównej siedziby: BESSERGOLD GmbH, Töpferstraße 10, 01067 Dresden. Telefon: +49 (0)351 - 82 12 98 88, Telefaks: +49 (0)351 - 82 12 98 87, e-mail: info@bessergold.de.
 

3. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
 

 - posiadanie dostępu do Internetu,
 

 - posiadanie adresu e-mail,
 

 - zainstalowanie najnowszej wersji dowolnej przeglądarki internetowej.
 

 - akceptacja plików cookies
 

 - włączona obsługa Java Script
 

 - włączona wtyczka Flash Player


4. Za dzień roboczy przyjmuje się każdy dzień w którym biuro jest czynne. Nie uważa się za dzień roboczy dni w których biuro jest zamknięte np. z powodu długiego weekendu, świąt lub przerwy urlopowej.
 

 
 

Dział II. Warunki i czas realizacji zamówienia
 

 
 

1. Sklep prowadzi sprzedaż metali szlachetnych tj. złota inwestycyjnego, srebra inwestycyjnego, platyny inwestycyjnej, palladu inwestycyjnego (dalej jako: „Towary”/ „Produkty”).
 

2. Złożenie zamówienia w Sklepie nie oznacza zawarcia przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych Produktów z Właścicielem. Za zawarcie umowy uznaje się moment potwierdzenia transakcji przez sklep w postaci wysłania faktury PRO-FORMA do klienta. Przez „Klienta” należy rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usług Sklepu.
 

3. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji, jednak w takim przypadku podczas dokonywania zamówienia niezbędne jest wskazanie następujących danych w każdym formularzu zamówienia: Nazwisko, Adres e-mail i Telefon.
 

4. Rejestracji konta można dokonać na stronie www.bessergold.pl.
 

5. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient określi:
 

 - dane potrzebne do realizacji zamówienia,
 

 - zamówione Produkty,
 

 - sposób dostawy (firma kurierska POCZTEX, odbiór osobisty),
 

 - sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale IV niniejszego Regulaminu).
 

6. Klient dokonuje zamówienia Produktów poprzez wypełnienie formularza na stronie www.bessergold.pl Po wypełnieniu formularza, a przed złożeniem zamówienia wyświetlane są wszystkie wprowadzone przez Klienta dane, które mogą zostać przez niego skorygowane. Aby złożyć zamówienie, Klient obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego warunki.
 

7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mailową na podany w formularzu adres e-mail, w którym przekazane zostaną informacje dotyczące zamówienia. Następnie Klient w terminie 24 godzin, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy - następnego dnia roboczego, otrzyma kolejnego maila z fakturą pro forma na podstawie której powinien dokonać zapłaty za zamówione Produkty w terminie 24 godzin od momentu otrzymania faktury. Wysłanie przez Sklep maila z fakturą pro forma jest równoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 

8. Wysyłka zakupionego produktu/produktów realizowana jest w terminie od 1 do 14 dni roboczych, od momentu wpłynięcia płatności na konto Sklepu, chyba że podano inaczej na stronie produktu. W przypadku wskazania przy konkretnym Produkcie krótszego terminu dostawy, w odniesieniu do tego Produktu obowiązuje krótszy termin dostawy wskazany przy Produkcie. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego obowiązuje procedura określona w Dziale III pkt. 6 poniżej.
 

9. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele, święta oraz inne dni w których biuro jest nieczynne, rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego, natomiast zamówienia złożone w godz. od 17:00 do 9:00 dnia następnego, będą rozpatrywane od godziny 9:00 tego dnia. Złożenie zamówienia w godz. 17:00 - 9:00 będzie możliwe, jednak ceny wskazane na Stronie Sklepu mają w tych godzinach jedynie charakter informacyjny. Obowiązująca cena może być wskazana dopiero następnego dnia roboczego o godz. 9.00 poprzez wysłanie tej informacji do Klienta drogą e-mailową bądź powiadomienie telefoniczne. Jeżeli obowiązująca cena nie będzie satysfakcjonować Klienta, ma on prawo do rezygnacji z zamówienia. Procedura ta dotyczy również zamówień złożonych w dni ustawowo wolne od pracy. W takim przypadku obowiązujące ceny za zamówione Produkty wskazywana będzie w najbliższym dniu roboczym o godz. 9:00.
 

10. W przypadku Towarów oznaczonych jako „produkt niedostępny” w chwili zamówienia oraz produktów niedostępnych w asortymencie Sklepu, kupowanych na szczególne/ indywidualne zamówienie, czas realizacji ustalany jest indywidualnie, po przesłaniu przez Klienta zapytania. Towar zamawiany jest na życzenie Klienta, po dokonaniu indywidualnych ustaleń i zaakceptowaniu przez niego terminu realizacji. W celu dokonania indywidualnych ustaleń oraz zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Klient powinien skontaktować się z Właścicielem wysyłając wiadomość e-mailową na adres kontakt@bessergold.pl, bądź zadzwonić na numer (0)71 - 346 13 88.
 

11. W przypadku braku zamówionego Produktu w Sklepie, przy Produkcie tym widnieje informacja: „Brak w Magazynie” i nie ma możliwości zamówienia tego Produktu.
 

12. Sklep obsługuje Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce.


13. W przypadku zamówień nietypowych (niebędących w ofercie sklepu lub figurujących jako niedostępne) czas realizacji może ulec zmianie. Bessergold nie zobowiązuje się wtedy do ustalenia sztywnego czasu dostarczenia towaru.


14. W wyjątkowych sytuacjach (znaczna zmienność na rynkach surowcowych lub walutowych uniemożliwiająca handel, ograniczenie rafinacji metali szlachetnych, nagła niedostępność towarów, działania zbrojne lub inne nieprzewidywalne sytuacje) sklep zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania wszelkich zawartych umów na towary niedostarczone.


15. Sklep może odmówić przyjęcia zamówienia.


 
 

Dział III. Ceny produktów i koszty przesyłki
 

 
 

1. Minimalna wartość zamówienia wynosi 1500 PLN netto.
 

2. Przy oferowanym przez Sklep produkcie widoczne są zarówno ceny netto, jak również ceny brutto zawierające podatek VAT. Ceny podawane są w złotych polskich.
 

3. Za wiążące uznaje się ceny w PLN obowiązujące w chwili otrzymania przez klienta faktury PRO-FORMA będącej potwierdzeniem zawarcia transakcji.
 

4. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów (Klient widzi te koszty) w przypadku wyboru opcji dostarczenia towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty przesyłki ponosi Klient. Informacja o kosztach przesyłki jest również dostępna w zakładce „Jak kupować”.
 

5. Właściciel ustanowił możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie Oddziału we Wrocławiu: Plac Solny 16 ("Stara Giełda") V. piętro, 50-062 Wrocław.
 

6. W przypadku wybrania opcji odbioru osobistego, termin odebrania zamówionych produktów będzie ustalany indywidualnie z Klientem, nie może jednak przekroczyć 10 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia. W przypadku odbioru produktów w siedzibie Oddziału we Wrocławiu, Klient proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 071-346 13 88 w celu uzgodnienia dogodnego terminu odbioru. Odbiór osobisty jest bezpłatny. Klient proszony jest o skontaktowanie się ze Sklepem w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia dokonania zamówienia. W przypadku braku odbioru produktów w określonym powyżej terminie, umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
 

7. Zgodnie z postanowieniami Rozdz. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r., w przypadku transakcji, której równowartość przekracza 15.000 Euro wymagana jest rejestracja takiej transakcji, jak również zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego. W tym celu konieczna jest identyfikacja Klienta i weryfikacja jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych. W związku z powyższym niezbędne będzie przekazanie kopii dowodu osobistego lub paszportu Klienta (w przypadku osób fizycznych), wyciągu z rejestru sądowego, bądź innego równoważnego dokumentu zawierającego dane wskazane w wyciągu z rejestru sądowego, a także imię, nazwisko i nr PESEL lub datę urodzenia w przypadku osoby nie posiadającej nr PESEL, osoby reprezentującej tę osobę prawną (w przypadku osób prawnych), dokumentu wskazującego nazwę, formę organizacyjną, siedzibę, adres, NIP, a także imię, nazwisko i nr PESEL lub datę urodzenia w przypadku osoby nie posiadającej nr PESEL, osoby reprezentującej tę jednostkę.


 

 
 

Dział IV. Forma płatności za zamówienia
 

 
 

 1. Sklep akceptuje następujące sposoby płatności za zamówione produkty:
 

 - gotówką w chwili osobistego odbioru towaru w siedzibie Oddziału we Wrocławiu
 

 - przelewem bankowym
 

2. W przypadku wysyłki produktu za pośrednictwem kuriera, Klient obowiązany jest uiścić płatność za produkty „z góry”, przelewem bankowym w terminie 24 godzin od chwili potwierdzenia otrzymania zamówienia towaru przez Sklep. Za dzień dokonania przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku Klienta. Jeżeli Klient nie dokona płatności we wskazanym powyżej terminie, umowa może zostać rozwiązana (ale zwykle jej nie rozwiązujemy tylko dzwonimy).
 

3. W przypadku odbioru osobistego, Klient może zapłacić za towar „z góry” standardowym przelewem bankowym, bądź gotówką przy odbiorze towaru.
 

4. Nie przyjmuje się płatności kartą płatniczą lub czekiem, bądź za pośrednictwem operatorów płatności internetowych typu PayU bądź Dotpay.


5. Jeśli klient pokonuje przelewu z konta osób trzecich, odbywa się to wyłącznie na odpowiedzialność właścicieli rachunku. Sklep nie zwraca pieniędzy wpłaconych w ten sposób w razie odstąpienia od umowy.
 

 
 

Dział V. Szczególne warunki płatności dotyczące płatności gotówkowych i dużych bezgotówkowych.
 
1. Przy zamówieniach nietypowych (rzadkie lub specjalnie zamawiane produkty) bądź przekraczających równowartość 10.000 zł wymagana jest zaliczka.

2. Wysokość zaliczki zależy od wielkości zamówienia

 10.000 PLN - 20.000 PLN - 20% wartości zamówienia

 20.000 PLN - 30.000 PLN - 50% wartości zamówienia
 
 30.000 PLN - 100.000 PLN - wymagana płatność z góry

 > 100.000 PLN - wymagany jest depozyt przed zawarciem transakcji (warunki ustalane indywidualnie)
 
3. Sklep może odstąpić od wykonywania w/w procedury.

4. W przypadku wpłaty zaliczki i odstąpienia od umowy, klient ponosi koszty związane z odsprzedażą towaru do dystrybutora po aktualnie obowiązujących cenach skupu powiększonych o koszty ubezpieczonej przesyłki międzynarodowej oraz prowizję firmy. 
 


Dział VI. Reklamacje
 

 
 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 

2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:
 

BESSERGOLD GmbH [Sp. z o.o.] Oddział w Polsce., Plac Solny 16, 50-062 Wrocław
 

3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres kontakt@bessergold.pl. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.
 

4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych.
 

5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
 

 


Dział VII. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny (zwroty)
 

 
 
1. Odnośnie metali szlachetnych: Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku Sklep nie przyjmuje zwrotów towarów, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zgodnie z Rozdziałem 5 art. 40 ust. 6 Ustawodawca wykluczył złoto, srebro, platynę i pallad z grupy towarów gdzie obowiązuje prawo do odstąpienia.
 

2. Odnośnie towarów nie będących metalami szlachetnymi: Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:
 

BESSERGOLD GmbH [Sp. z o.o.] Oddział w Polsce., Plac Solny 16, 50-062 Wrocław
 

bądź też mailowo na adres: kontakt@bessergold.pl


3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną- od dnia jej zawarcia.
 

4. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
 

5. W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie pkt. 7 niniejszego Działu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 

6. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 

7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 

 
 

Dział VIII. Dane osobowe i polityka prywatności
 

 

 
1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Bessergold GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Plac Solny 16, 50 – 062.
 

2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 

- w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
 

- w związku z ewentualną rejestracją konta Klienta w Sklepie,
 

- w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
 

- w związku z korespondencją mailową,
 

- dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu,
 

- dla potrzeb marketingowych i handlowych po wcześniejszej zgodzie Klienta, w przypadku gdy marketing bezpośredni nie będzie dotyczył własnych produktów lub usług administratora.
 

3. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane klientów:
 

- imię i nazwisko,
 

- adres e-mail,
 

- numer telefonu,
 

- numer faksu
 

- adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
 

- adres dostawy (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
 

- w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres).
 

- numer konta Klientów (w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży internetowej w celu zwrotu wpłaconych kwot)
 

4. Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.
 

5. Właściciel Sklepu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 

6. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 

7. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionychna podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 

8. W przypadku korzystania z narzędzi „Wiarygodne Opinie” (potransakcyjne ankietowanie użytkowników), Sklep Internetowy powierza Opineo.pl zgodnie z art. 31 Ustawy przetwarzanie danych osobowych (adresów e-mailowych) użytkowników w celu przeprowadzenia badania opinii użytkowników (badanie opinii publicznej) w przedmiocie przeprowadzonej pomiędzy użytkownikiem a sklepem internetowym transakcji. W przypadku braku wypełnienia ankiety przez użytkownika w terminie 14 dni od daty wysłania ankiety, przekazany adres e-mailowy użytkownika jest trwale usuwany z bazy Opineo.pl. Sklep Internetowy oświadcza, iż powyższe działanie jest zgodne ze wszelkimi wymogami przewidzianymi przez Ustawę, w szczególności w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników.
 

 
 

Dział IX. Postanowienia końcowe
 

 
 

1. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
 

2. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 

3. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 

4 .Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.
 

5. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
 

- zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 

- zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 

- uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 i obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


8. W sytuacjach nadzwyczajnych Bessergold może zawiesić niektóre punkty tego regulaminu dotyczące warunków płatności i terminów dostaw. Informacja taka pojawi się wtedy na stronie głównej.


9. Indywidualnie zawierane umowy (telefonicznie lub mailowo) mogą w swoich postanowieniach znacząco odbiegać od treści powyższego regulaminu i uznaje się je za wiążące.

Odnośnie interpretacji powyższego regulaminu - jeśli czegoś nie rozumiesz - zadzwoń, chętnie pomożemy i unikniemy niepotrzebnych nieporozumień.